توجه: قابل پرداخت توسط تمامی کارت‌های عضو شبکه شتاب